Stop Censorship
 
 

 
 1-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
  Puddle Of Mudd Tabs  
Abrasive
Away From Me val.: ****
Away From Me val.: ***
Away From Me val.: *
Away From Me
Away From Me
Blurry val.: *****
Blurry val.: ****
Blurry val.: ****
Blurry val.: ***
Blurry val.: ***
Blurry val.: ***
Blurry val.: **
Blurry val.: *
Blurry
Blurry
Blurry Live
Blurry Live
Bring Me Down val.: *****
Bring Me Down val.: ****
Bring me down val.: **
Bring Me Down val.: *
Change My Mind
Control val.: ****
Control val.: ****
Control val.: ***
Control val.: **
Control
Control
Drift And Die val.: *****
Drift And Die val.: *****
Drift And Die val.: ***
Drift And Die val.: ***
Drift And Die val.: ***
Heel Over Head val.: *****
Heel Over Head val.: ****
Heel Over Head val.: ***
Migrain
Never Change val.: *****
Never Change val.: *
Nobody Told Me
Out Of My Head val.: *****
Out of my head val.: ****
Out Of My Head val.: ***
Said
She Hates Me val.: *****
She Hates Me val.: *****
She Hates Me val.: *****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ****
She Hates Me val.: ***
She Hates Me val.: ***
She Hates Me val.: ***
She Hates Me val.: ***
She Hates Me val.: ***
She Hates Me val.: ***
She Hates Me val.: ***
She Hates Me val.: **
She Hates Me val.: **
She Hates Me val.: **
She Hates Me val.: **
She Hates Me val.: **
She Hates Me val.: *
She Hates Me val.: *
She Hates Me val.: *
She Hates Me val.: *
She Hates Me val.: *
She Hates Me val.: *
She Hates Me val.: *
She Hates Me val.: *
She Hates Me val.: *
She Hates Me val.: *
She Hates Me val.: *
She Hates Me val.: *
She Hates Me
She Hates Me
She Hates Me
She Hates Me
She Hates Me
She Hates Me
Spin You Around
Sydney
Sydney
Think